Kérem várjon.
AKCIÓS NYÁRI GUMIK

VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK / ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTETÉLEK


amely a

KISS GUMI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Levelezési cím, székhely: 2234 Maglód, Gábor Áron utca 2
Telefonszám: 0670-944-20-20
e-mail cím: [email protected]
Cégjegyzékszám: 13-09-078198
Nyilvántartásba bejegyző hatóság: Pest Megyei Cégbíróság
Adószám: 12346495-2-13
Közösségi adószám: HU12346495-2-13
Bankszámlaszám: 65100211-11053387
Képviseli: Kiss Zsolt ügyvezető

mint a hhttps://www.nyari-autogumi.hu/ internetes címen elérhető honlap (továbbiakban: Honlap) üzemeltetője és egyben eladó (a továbbiakban: Üzemeltető vagy Eladó) másrészről a honlapra látogató vagy ott megrendelést adó természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, mint vásárló (a továbbiakban: Vásárló) jogügyleteire alkalmazandó, és amelynek tartalmát a Vásárló megismerte és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.
Jelen általános szerződési feltételek a Honlapon elektronikusan rögzített megrendelés jóváhagyásával lépnek hatályba; az ilyen megrendeléssel Vásárló egyben kijelenti, hogy megismerte, elfogadta és magára nézve kötelezőnek ismerte el jelen általános szerződési feltételeket (továbbiakban: ÁSZF), melyek közte és az Eladó között létrejött szerződés részét képezik. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy egyoldalúan módosítsa az ÁSZF-et, melynek mindenkori szabályaihoz Vevő a Honlapon tudja megismerni. Amennyiben Vásárló az Eladó által módosított ÁSZF-fel nem ért egyet és azok módosított tartalmát nem fogadja el, a szerződéstől elállhat.

1. A tevékenység jogszabályi alapjai:

 • 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről;
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 • A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet;
 • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény;
 • A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet;


2. Az adásvételi szerződés létrejötte

2.1

A honlapon elérhető termékek internetes „kosárba” helyezésével Eladó és a Vásárló között adásvételi szerződés jön létre. A termék tulajdonjoga a vételár kifizetése a termék birtokának átruházását követően száll át a Vásárlóra. Az Eladó a termék tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja. A megkötött szerződés nyelve a magyar. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt az Eladó nem iktatja, de a megrendelés időpontját, a megrendelt termék adatait, árát és a szállítás költségét mind az Eladó, mind a Vevő a Honlapon visszakeresheti felhasználónevével és jelszavával történő belépést követően.

2.2

A termék vételárának bankkártyával történő kifizetése illetve előre átutalása esetén a szerződés Eladó általi teljesítésének feltétele, hogy a termék vételára az Eladó számláján jóváírásra kerüljön. Utánvétes vásárlás esetén a teljesítés feltétele, hogy a Vevő a megrendelés során adatait pontosan megadja, a futárszolgálat általi kézbesítéskor a címhelyen ő vagy meghatalmazottja ott tartózkodjon és a vételárat a futárnak hiánytalanul megfizesse.


3. A vételár megfizetése

3.1

A termék vételárát készpénzben, bankkártyás fizetéssel, banki átutalással vagy házhozszállítás esetén készpénzben lehet megfizetni. Az utalási információkat és az utánvét szolgáltatás díját az internetes megrendelést visszaigazoló e-mail üzenet tartalmazza. Banki átutalással történő fizetés esetén az utalás közlemény rovatában az Vásárló köteles feltüntetni a termék megrendelési azonosítóját. A vételár megfizetésének az az időpont számít, amikor a termék vételára hiánytalanul jóváírásra kerül a visszaigazoló levélben megjelölt bankszámlán. Amennyiben a termék vételára a megrendelés beérkezését követő 3. (harmadik) banki értéknapig nem kerül jóváírásra az Eladó bankszámláján, az Eladó jogosult az adásvételi szerződéstől egyoldalúan elállni, és ezzel kapcsolatban vele szemben semminemű kártérítési igény nem támasztható.

3.2

Az Eladó fenntartja a jogát, hogy a termékek honlapon feltüntetett vételárát megváltoztassa. A vételár az általános forgalmi adót tartalmazza. Amennyiben az Eladó az internetes megrendelést követően rajta kívül álló ok miatt, így különösen utóbb bekövetkező árfolyam ingadozás, vagy a beszerzési ár változása miatt a közzétett áron nem tud eleget tenni a megrendelésének, úgy ebben az esetben a Vásárlót haladéktalanul írásban (e-mailben) tájékoztatja arról az árról, amelyen a megrendelést teljesíteni tudja. A megrendelést ebben az esetben az Eladó kizárólag akkor teljesíti, amennyiben a Vásárló a módosított ajánlatot elfogadja. A termékek ára az adott árucikk bruttó vételára, amely az általános forgalmi adót tartalmazza.

3.3

Az Üzemeltető kizárja a felelősségét a téves adatfelvitel és „félreütés” következtében a webáruházban feltüntetett esetlegesen hibás adatokért - ideértve a tévesen feltüntetett vételárat is. Amennyiben a rendelés feldolgozása során bármilyen hibára fény derülne (pl. hibásan feltüntetett ár), akkor erről Vásárlót az Üzemeltető értesíti. A Vásárlónak ilyen esetben jogában áll a rendeléstől elállni. Az Üzemeltető kizár minden kártérítési vagy egyéb felelősséget a webáruházban feltüntetett hibás adatokkal összefüggésben.

3.4

Amennyiben a megrendelésben a Vásárló által rögzített adatok nem felelnek meg a valóságnak, vagy ütköznek az ÁSZF valamely feltételével, az Eladó a rendelést indokolás nélkül törölheti.

3.5

A Honlapon feltüntetett ár a szállítási szolgáltatás árát nem tartalmazza. A futár igénybevételével történő szállítási szolgáltatás díja termékenként 1790 Forint, kivéve 1 darabos termék rendelésnél, ahol 3590 Forint az ár. Kenőanyag esetében 3590 Ft/5 liter. A végleges ár csak a felek közös egyetértésével módosítható. Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes szállítási és fizetési kondíciók vonatkoznak.

3.6

Az akciók a raktárkészlet erejéig érvényesek!

4. A termék átadása – átvétele

A terméket az Eladó a megrendelést követő 48 órán belül kiszállítás céljából átadja a GLS futárszolgálatnak, aki kiszállítja azt a Vásárló által megadott címre. A futárszolgálat a kiszállítást a csomag felvételétől számított egy munkanapon belül vállalja (08-17 óra között). Vásárló köteles olyan címet feltüntetni szállítási címként, ahol a szállítás napján biztosan tartózkodik valaki, aki át tudja venni a csomagot.

5. Elállási jog

Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a rendelés teljesítésétől indoklás nélkül - a vételár kiegyenlítése előtt bármikor – elálljon.

A természetes személy Vásárló az internetes megrendelés esetén a szerződéstől a termék kézhezvételének napjától számított tizennégy nap elteltéig indokolás nélkül elállhat.

Ha a Vásárló eláll a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

Jogszerű elállás esetén az Eladó a Vásárló által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő tizennégy napon belül visszatéríti. A visszatérítés banki átutalással történik.

A Vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Vásárlót ezenfelül egyéb költség nem terheli. Az Eladó azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
A Vásárló nem gyakorolhatja az elállási jogot az átvétel után megsérült, használt termékre.
A Vásárló nem gyakorolhatja az elállási jogot, amennyiben nem tudja a termék részét képező gyári csomagolást hiánytalanul, illetve sérülésmentesen visszaküldeni.

Az Eladó üzletében történő személyes megrendelés esetén a Vásárlót nem illeti meg az elállási jog, mivel az üzletben történő személyes szerződéskötés nem minősül távollévők között megkötött ügyletnek.

Az Eladó nem köteles a terméket visszavásárolni, ha azt a Vásárló karcos vagy sérült állapotban juttatja vissza. Ilyen termék visszaküldése esetén azt a Vásárló költségére az Eladó visszaküldi vagy felelős őrzésbe veszi. A termék visszaszállításának díja bruttó 1790 Ft!

Írásban történő elállás esetén az elállási nyilatkozatot írásban vagy e-mail-ben kell megküldeni 14 napon belül az Eladó fentiekben feltüntetett címére, e-mail címére ([email protected]).
Az sms-ben küldött elállás nem minősül joghatályosnak.

A termékekre vonatkozó kérdéseket, a rendelés státuszáról való értesítést, a vásárlástól való elállást és az esetleges hibákat e-mailben vagy telefonon jelezhetik.

Az Eladó tájékoztatást ad arról és kifejezetten felhívja a figyelmét a vele szerződő harmadik személyeknek, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben meghatározott elállási jog csak a fogyasztókat illeti meg, cégeket nem. A Ptk. 8:1. § 3. pontja szerint fogyasztó nem más, mint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. Azaz jogi személyeket, cégeket nem illet meg az elállási jog.
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés c) pontja szerint (…) nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog az olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

6. Jótállás

6.1

A jótállás feltételeit, valamint a teljesítést követően igénybe vehető kiegészítő szolgáltatásokat (alkatrészellátás, javítószolgálat) a terméket kísérő jótállási jegy tartalmazza. Amennyiben a termékhez nincs külön jótállási jegy, akkor a számla tekintendő jótállási jegynek.

6.2

A termék kiszállítását követő 8 munkanapon belüli meghibásodás esetén, a Vásárló az Eladóhoz fordulhat, aki a garanciális jogok érvényesítése körében önállóan jár el, a készüléket cseréli, amennyiben erre a raktárkészlet lehetőséget ad. A készülék cseréjére csak abban az esetben kerülhet sor, ha a termék valamennyi tartozéka hiánytalan. Ha a hiba mégsem garanciális jellegű (pl. nem megfelelő használat), vagy a készülék sérült, doboza hiányos, a terméket az Eladó felelős őrzésbe veszi és a Vásárlót értesíti arról, hogy a meghibásodásra a jótállási kötelezettség nem vonatkozik. Ebben az esetben a Vásárló a terméket köteles átvenni és az esetleges felmerült fuvarozási / futár költségek megtérítésével egyidejűleg átvenni.

6.3

Személy, kisteher és terepjáró gumiabroncsok esetében a garancia csak akkor érvényesíthető, amennyiben az abroncsot átlagos használati körülmények között üzemeltetik és a felszerelésre valamint az üzemeltetésre vonatkozó előírásokat továbbá a gyártó előírásait betartják. Garanciális igény érvényesítésének feltétele a szakműhelyben történő felszerelés igazolása.

6.4

A garancia érvényesítésének helye:

KISS GUMI Kft Premio Abroncsszerviz

2234 Maglód Gábor Áron u. 2 (31-es főút)
(A szerviz elérhetőségei a kapcsolat menünél találhatóak.)

6.5

Szélsőséges út és használati körülmények esetében az Eladó fenntartja a jogot a garanciális felelősségének a jelen feltételektől eltérő mértékű szabályozására.

A garanciális igény nem érvényesíthető:
 • a helytelen tárolás miatti hibákra,
 • a jármű vagy tartozékainak hibája, pl. helytelen futómű beállítás stb. által okozott hibákra,
 • a vonatkozó szabványok, és a gyártó által adott előírások figyelmen kívül hagyása miatti, szerelési- vagy üzemeltetési hibákra,
 • a javított abroncsokra,
 • a nem a rendeltetés szerinti célra használt abroncsok meghibásodására,
 • a jármű vagy tartozékainak hibája által okozott hibákra pl.: hullámos kopás
 • a baleset, rongálás vagy egyéb külső behatás okozta hibák pl.: átszakadás külső sérülés miatt, „legyalogolt” abroncs, egyéb külső mechanikai sérülés,
 • az abroncs túlterhelése miatti hibákra pl.: peremrobbanás, nyomatéktörés javított abroncsokra, gyors kopásra,
 • a versenyzés, sebességi vagy egyéb kísérleti használat közben bekövetkező hibákra.

7. Egyéb rendelkezések

7.1

A Vásárló esetleges a fogyasztói panaszait az Eladónál írásban érvényesítheti, a fentiekben megjelölt elérhetőségeken. A panaszkezelésben a Vásárló által megadott email címre illetve az [email protected] e-mail címre küldött elektronikus levélben történő közlést a felek joghatályosnak fogadják el. A vásárlói panasz elutasítása esetén a Vásárló az illetékes járási hivatalokhoz (http://jarasinfo.gov.hu) fordulhat, vagy az egyes területi kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását kezdeményezheti (http://bekeltet.hu).

7.2

A Honlapon történő böngészéshez nem szükséges regisztráció. A Honlapon történő megrendelés önkéntes regisztrációval lehetséges. A Vásárló a regisztráció során megadja személyes adatait és feljogosítja az Üzemeltetetőt azok tárolására, kezelésére. A Vásárló a regisztrációval feljogosítja az Üzemeltetőt arra, hogy megadott személyes adatait eltárolja, továbbá az Üzemeltető munkatársainak, továbbá a szállítást lebonyolító harmadik személynek átadja. A Vásárló a regisztrációnál megadott adatait bármikor módosíthatja vagy azok törlését kérheti írásban, az [email protected] e-mail címre küldött levélben.

7.3

A Vásárló a regisztráció során jelszót választ, amelyet köteles gondosan megőrizni. Az olyan megrendelésért, amelyet a Honlapra a Vásárló jelszavával belépve tettek, a Vásárló felelős.

7.4

A regisztráció során megadott adatok helyességéért, valódiságáért és teljességéért a Vásárló felelős. Amennyiben az Üzemeltetőnek hitelt érdemlően tudomására jut, hogy a megadott adatok valótlanok, úgy azonnali hatállyal kezdeményezheti az információ valódiságának ellenőrzését. Az erre irányuló kísérlet eredménytelensége esetén az Üzemeltető jogosult a regisztrált Vásárló által leadott megrendelést törölni, továbbá a hozzáférést részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.

7.5

A regisztrációval a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető a Vásárlóval kapcsolatba lépjen, esetenként tájékoztassa a Honlappal kapcsolatos változásokról, fontos információkról. A Vásárló kereskedelmi jellegű ajánlatok megküldéséhez és hírlevél fogadásához a regisztrációval automatikusan hozzájárul, azonban a hírlevél végén lévő erre szolgáló link segítségével bármikor leiratkozhat arról.

7.6

A Honlapon az Üzemeltető által közzétett tartalom (cikkek, fotók, grafikák és egyéb szerzői joggal védett anyagok, a weboldal megjelenése, design-ja, szerkesztési elve, kódjai, az üzemeltetése során használt szoftveres és egyéb megoldások, ötletek, megvalósításuk, a védjegyek, logók, kereskedelmi megnevezések) az Üzemeltető szellemi tulajdonát vagy a termékek gyártóinak tulajdonát képezik.
Az Üzemeltető által közzétett, harmadik személyek szellemi tulajdonát (pl.: idézetek, fényképek, grafikai tartalmak, védjegyek, logók, domain nevek, stb.) képező tartalom felhasználása kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetőleg a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény keretein belül történhet. Minden, ezen túlmenő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.
Szigorúan tilos a Honlapon található bármely tartalom bármilyen módszerrel történő sokszorosítása, másolása, publikálása, módosítása, beleértve az elektronikus készülék útján történő eljárásokat is.
Kivétel ez alól, ha rendelkezik az Üzemeltető előzetes, írásbeli engedélyével, vagy ha ezt az Üzemeltető a Honlapon feltüntetve kifejezetten lehetővé teszi. E tilalom vonatkozik különösen a Honlapon található szöveg, kép, grafika, logó, embléma, fotó, videó és hanganyagokra.
Szigorúan tilos a Honlap tartalmán alapuló vagy onnan eredő bármilyen anyag vagy mű készítése, létrehozása.
A Honlap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

7.7

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítsa. A módosítás a Honlapon történő közzététellel válik hatályossá. Visszamenőleges hatályú módosításra nincs lehetőség.

7.8

A jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók. Az esetleges felmerülő jogvitákra a felek a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróságot jelölik meg illetékesnek.

7.9

A motorgumik centírozását az Eladó szervize technikai okok miatt nem tudja elvégezni, ezért a motorgumikat csak elvitelre árusítja (futárszolgálattal vagy személyes átvétellel).
Könnyűfém felnire csak 4db-os rendelésre van lehetőség.
Könnyűfém felni rendelésnél előleg megfizetését az Eladó kérheti. A könnyűfém felniknél feltüntetett ár tartalmazza a tehermentesítő gyűrűket és a csavarokat, amennyiben ez a felszereléshez feltétlenül szükséges.
Az acél tárcsák ára nem tartalmazza a csavarok árát.
Az egyes akciók, promóciók a raktárkészlet erejéig érvényesek!
Az Eladó csak az internetes oldalain adataival jól felismerhetően azonosított internetes katalóguson keresztül leadott rendelésekért felel.


VISSZA AZ OLDAL TETEJÉRE


GUMIABRONCS HASZNÁLATI UTASÍTÁSA


ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A GUMIABRONCS HASZNÁLATÁRA


ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A jármű és az út közötti kapcsolatot egyedül a gumiabroncsok biztosítják Ezért nagyon fontos, hogy az abroncsok mindig a legjobb állapotban legyenek. A járműgyártók a gumiabroncsgyártók közreműködésével határozták meg, – minden használati körülményt figyelembe véve – hogy milyen gumiabroncsot kell a járműre felszerelni. Ettől eltérni gumiabroncs méret, konstrukció, terhelési vagy sebességkategória tekintetében csak szakemberrel történt konzultáció után szabad.
Feltétlenül szükséges, hogy a gumiabroncsok rendszeres időközönként – a járműgyártó előírása szerint – felcserélésre kerüljenek.

GUMIABRONCSOK BELSŐ LÉGNYOMÁSA

A biztonságos közlekedés szempontjából az egyik legfontosabb tényező, hogy a gumiabroncsokban lévő légnyomás mindig az előírt értéken legyen. A légnyomás értéke alapvetően befolyásolja az iránytartást, az egyenletes gördülést, a fékező- és vonóerő átadást és a futásteljesítményt.
Ha a jármű az előírtnál alacsonyabb nyomású gumiabroncsokkal üzemel, az, lényegesen megváltoztatja a jármű egyes menettulajdonságait, többek között a kanyarstabilitást, az oldalkúszási tulajdonságokat, a jármű alá- vagy túlkormányozottság tulajdonságait stb. Ezek együttes hatásaként a jármű vezetője adott esetekben – például erős oldalszél, kanyar, hirtelen irányváltoztatás stb. – bizonytalanná válik, és az is előfordulhat, hogy nem tud ura maradni járművének. Az alacsony nyomás az abroncs alkatrészeinek felmelegedéséhez vezet és az ez által okozott károsodás maradandó és akár gyors nyomásvesztést is, okozhat.
Ha az abroncs belső légnyomása magasabb az előírt értéknél, a gumiabroncs talajjal érintkező felülete lecsökken, ami ugyancsak lényeges hatással van a tapadási és egyéb menettulajdonságokra.
Az abroncsok légnyomását rendszeresen / kéthetente / ellenőrizni kell / pótkereket is /! Ezeket az ellenőrzéseket mindig „hideg” abroncson kell elvégezni. Hidegnek tekinthető az abroncs, ha már 2-3 órája nem üzemelt, vagy ha csak 2-3 kilométert futott nagyon alacsony sebességgel.
Fontos, hogy ne felejtsük el a szelepsapkák alkalmazását. A szelepsapka olyan legyen, amelyben van tömítés is, hogy biztosítsa a légzárást és védje a szelepet a szennyeződéstől.

GUMIABRONCSOK TERHELÉSE

Sose terheljük túl az abroncsot! A gumiabroncs túlterhelésének – az élettartamra kifejtett káros hatásán túl – közelítőleg ugyanazok a következményei, mint az alacsony belső légnyomásnak. Ha bizonytalanok vagyunk, nézzük meg a jármű műszaki adataiban, mennyi a megengedett legnagyobb terhelés.
Kövessük azt az előírást, hogy ha a személyabroncsokat jobban megterheljük / közel a terhelhetőségi határhoz, 4-5 személy esetén /, akkor nagyobb nyomásra kell felfújni, mint normál terhelés / 2-3 személy / esetén. Nagymértékű túlterhelés hatására ugyanis megnő a gumiabroncs deformációja, emiatt a jármű éppúgy elveszti stabilitását, mint az alacsony belső nyomásnál, tehát különösen gyorsan végzendő vezetési manővereknél, például hirtelen irányváltoztatásnál, vagy éles kanyarban az abroncstapadási, valamint oldalkúszási tulajdonságainak romlása miatt a jármű vezetője ugyanúgy nem marad ura a járműnek, amint azt már az alacsony belső nyomásnál is leszögeztük.
Teherabroncsok és terepjáró abroncsok esetén szigorúan kövessük a terhelhetőségi táblázatok előírásait / ezek ugyanis előírják, hogy milyen terhelés, esetleg sebesség esetén milyen nyomást kell alkalmazni.

GUMIABRONCSOK LE- VAGY FELSZERELÉSE

A gumiabroncsok le- vagy felszerelését mindig csak szakműhelyben és szakemberrel végeztessük el!

A KEREKEK KIEGYENSÚLYOZÁSA

Igen fontos követelmény a gumiabroncsok felszerelése után annak statikus, illetve dinamikus kiegyensúlyozása. Minden forgó testnek – a nem teljesen anyageloszlás miatt – van valamilyen mértékű kiegyensúlyozatlansága. Ezt meg kell szüntetni, mert a kiegyensúlyozatlanság az élettartamra, a kopássebességre kifejtett káros hatásán túl lényegesen befolyásolja a jármű menettulajdonságait, illetve stabilitását.
Ezt csak szakműhelyben és szakemberrel végeztessük el!

A GUMIABRONCS SZEMREVÉTELEZÉSE

Amellett, hogy a gumiabroncsot a helyes nyomáson üzemeltetjük, az alábbi pontokban leírt ellenőrzésekkel megakadályozhatjuk a gumiabroncs felesleges leszerelését vagy idő előtti tönkremenetelét.

 • Ha a futómintázatba szorult köveket nem távolítjuk el, ezek egyre mélyebbre hatolnak és eljutnak a karkaszig, ahol annak tönkremenetelét és nyomásvesztést okoznak.
  A rendkívüli balesetveszélyessége miatt külön kell szólni az ikerszerelésű abroncsok közé beszorult idegen tárgyakról, kövekről. Ezek ugyanis a centrifugális erő hatására kirepülhetnek és betörhetik a követő jármű szélvédő üvegét és sérüléseket okozhat.
  Ezért minden járművezetőnek – saját érdekében is – kötelessége, hogy figyelmeztesse azt a gépkocsivezetőt, akinek kocsiján az ikerkerekek között idegen tárgyat, követ észlel!
 • A gumiabroncs felületére került olaj, üzemanyag festék, illetve egyéb vegyi anyagok tönkretehetik az abroncs gumianyagát. / pl. olajtól megduzzadhat a futógumi, és akkor csökkenhet a csatornamélység és a tapadás / Ilyen esetben ajánlatos a gumiabroncsot bő mosószeres vízzel azonnal lemosni.
 • Rendszeresen ellenőrizzük a futókopást. A szabálytalan kopás gyakran a jármű mechanikai hibáját jelzi –rossz beállítások / tengelyek párhuzamossága, kerekek összetartási szöge, kerekek dőlésszöge, a kerékfelfüggesztés és a lengéscsillapítók holtjátéka, a fékek, a fékdobovalitás, az alváz kerék melletti alkatrészei, a kormányszerkezet kotyogása, stb. / Az első kerekek rossz geometriája például szabálytalan kopást okoz, és ez csökkenti az abroncs futásteljesítményét, de rontja a kormányzási tulajdonságokat és ezzel a közlekedés biztonságát is. Ha ilyennel találkozunk, ajánlatos a tengelyek és a kerekek beállítását szakműhelyben ellenőriztetni és beállítatni a műszaki előírásoknak megfelelően.
 • Minden gumiabroncs gyorsabban kopik, ha nagy sebességgel, éles kanyarokban, gyakori fékezéssel és gyorsítással fut, gyakran fut rossz utakon. A gödrökkel, kövekkel vagy más éles tárgyakkal teli út tönkreteheti az abroncsot, úgyhogy az ilyen utakon óvatosan haladjunk és mielőtt normál / az országúton szokásos / sebességgel megyünk, vizsgáljuk meg az abroncsokat, nem sérültek-e meg.
 • Ne hajtsunk fel gyorsan a járdára hegyes szögben és kerüljük az erős ütődést a járdaszegélyhez. Ez belső sérülést okozhat az abroncsban és később nagy sebességnél a gumiabroncs felrobbanásához, vezethet. Ha szükséges, akkor derékszögben és lassan hajtsunk fel a járdára.
 • Ha olyan hibákat fedezünk fel, mint például hólyagok, szakadások, vágások, a karkasz kordjait láthatóvá tevő behatolás, vagy arra utaló jelet találunk, hogy az abroncs nagy ütést kapott, melynek következtében fennállhat a belső sérülés veszélye, abban az esetben a gumiabroncsot a lehető leghamarabb le kell szerelni és szakműhelyben szakemberrel meg kell, vizsgáltatni. Így csökkenthető annak a valószínűsége, hogy a sérülés az üzemeltetés közben megnő, vagy hogy az abroncs tönkremegy a behatoló víznek és az út porának hatására. Így a korai leszerelés megnöveli az abroncs sikeres javításának lehetőségét.
 • A csatornamélység mindig legyen elég ahhoz, hogy az abroncs megfelelően viselkedjen nedves és száraz úton.
  Magyarországon a jelenleg érvényes előírások - 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet – alapján a minimális csatornamélység a teljes felületen mérve:
  • személyabroncsoknál: 1,6 mm
  • teherabroncsoknál: 3,0 mm
  • nemzetközi személyszáll.-ban résztvevő autóbuszoknál: 5,0 mm

A GUMIABRONCSOK JAVÍTÁSA

Minden rendellenességet meg kell mutatni szakembernek, hogy eldöntse, szükséges-e és lehetséges-e a javítás!
Csak szakember javíthat abroncsot!
Az abroncsgyártó nem vállal felelősséget a javítás megvalósíthatóságával és annak minőségével kapcsolatban!
A javított abroncsokra, azok viselkedésére és futásteljesítményére már nem vonatkozik a gyártó garanciája!

Kérjük csak abban az esetben rendelje meg az abroncsot, ha biztosan át tudja venni azt 08-17 óra között.
Megrendelését csak az Interneten keresztül adhatja le, telefonon rendelést nem áll módunkban elfogadni.
Rendelése előtt, kérjük, olvassa végig az Általános Szerződési Feltételeket.

VISSZA AZ OLDAL TETEJÉRE